Privacyverklaring - Buurtwandelen

Privacyverklaring

Buurtwandelen, eigendom van Buitenpaden, gevestigd aan Kijkduinstraat 22 2014 DE Haarlem Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Buitenpaden, Kijkduinstraat 22 2014 DE Haarlem Nederland +31650555821

Laurien van der Vaart is de functionaris Gegevensbescherming van Buitenpaden en Buurtwandelen. Zij is te bereiken via buurtwandelen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verzamelen:

Buurtwandelen verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over gebruik website (bijv. via Google Analytics)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Buurtwandelen verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, religie, godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur, medische gegevens, DNA, irisscan, vingerafdruk of pasfoto’s.

Buurtwandelen heeft niet  de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via buurtwandelen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buurtwandelen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van inspiratie-e-mails over mijn blogs en vlogs (maximaal 1x per week).
 • Om te onderzoeken in welke woonplaats(en) er behoefte is aan de producten en diensten van buurtwandelen, zoals de buurtwandelroutes
 • Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website
 • Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website
 • Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst;
 • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst;
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Buurtwandelen verwerkt ook persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Buurtwandelen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buurtwandelen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia  

Bewaartermijn >  7 jaar, vanwege administratie t.b.v. belastingdienst. 

Adres

Bewaartermijn > 7 jaar, vanwege administratie t.b.v. belastingdienst. 

Voornaam en mailadres:

bewaartermijn  1 jaar, indien niet (meer) actief. Gegevens worden direct verwijderd op verzoek van de eigenaar.

Buurtwandelen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buurtwandelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buurtwandelen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hoe je cookies verwijdert, lees je in dit artikel van de Consumentenbond.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buurtwandelen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Buurtwandelen@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Buurtwandelen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buurtwandelen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via buurtwandelen@gmail.com 0f 06-50555821.